· Állásajánlatok ·

Jósa András Múzeum – Nyíregyháza

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jósa András Múzeum

igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.07.01-2022.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.07.01-2022.06.30-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megyei hatókörű városi múzeum igazgatójának általános helyettese. Tartalmilag előkészíti a szabályzatokat, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a Kollektív Szerződés módosítását. Kiadmányozásra előkészíti az igazgatói körleveleket, utasításokat, illetve kezdeményezi azok módosítását. Beszerzések, közbeszerzések folyamatát ellenőrzi. Adatszolgáltatásokat, kimutatásokat készít a fenntartó részére. Éves munkajelentések elkészítése, és az igazgató számra előkészíti a következő év munkatervezetét.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2020.07.01-től hatályos 2020. évi XXXII. törvény rendelkezései alapján a munkabér megállapítására a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
 • cselekvőképesség
 • kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység végzése
 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
 • a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább négyéves szakmai gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz, önálló munkavégzés,
 • kiváló szervezői készség,
 • terhelhetőség és nagyfokú rugalmasság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
 • vezetői munkakörben szerzett gyakorlat igazolása,
 • a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább négyéves szakmai gyakorlat igazolása,
 • kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok, publikációk másolata,
 • két éves időtartamra szóló, az intézmény vezetését támogató program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési lehetőségekkel,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,
 • pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata).

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pétervári Eszter humánpolitikai referens nyújt, a 20/399-4220 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen: Soósné Csernák Zsuzsanna, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja – www.nyiregyhaza.hu – 2020. június 12.
 • Jósa András Múzeum honlapja – www.josamuzeum.hu – 2020. június 12.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot zárt borítékban a Jósa András Múzeum „Igazgatóhelyettes” megjelöléssel személyesen kell benyújtani dr. Rémiás Tibor Gábor múzeumigazgató részére hivatali munkaidőben (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JAM/387-1/2020. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Jósa András Múzeum igazgatója. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A közalkalmazotti jogviszony -2020. július 01-től munkaviszony- határozott időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével. A 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdése értelmében magasabb vezető megbízásához – ha nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója – szükséges a fenntartó egyetértése is. A munkáltatóval kapcsolatban további információ, valamint a pályázattal kapcsolatos, személyes adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztató megismerhető a www.josamuzeum.hu honlapon.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.josamuzeum.hu honlapon szerezhet.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSPÁLYÁZATOKHOZ VALAMINT A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSRŐL
Pályázat letöltése pdf formátumban