A NYÍRI PAJKOS KINCSTÁRA

Új kompetenciafejlesztő tanórán kívüli iskolai programok Nyíregyházán

A nyíregyházi Jósa András Múzeum tizenkét közoktatási intézménnyel együttműködve valósít meg több korosztály számára múzeumpedagógiai foglalkozásokat. E foglalkozások témája az intézmény nyírségi témájú gyűjteményi körének és kiállításainak egységeire épül, s ezen belül is a megye helytörténeti, művészet- és irodalomtörténeti témáit dolgozza fel, korszerű oktatási módszerekkel, új, eddig nem alkalmazott foglalkoztatási formák keretében.

Nyíri Pajkos kvízjáték indítása >>


Múzeumunk Kelet-Magyarország legrégibb, 1868-ban alapított közművelődési és tudományos intézménye. Európai hírű régészeti gyűjteményét a Nyíri Pajkosnak nevezett Jósa András (1834-1918), Szabolcs vármegye egykori tiszti főorvosa alapozta meg. Állandó kiállításaink között régészeti és néprajzi tárlatok láthatók, a múzeumalapító emlékszobája és a nyíregyházi születésű festőfejedelem, Benczúr Gyula munkásságát bemutató kiállítás mellett kiemelkedő értéket és látványosságot képvisel a numizmatikai aranykincseinket bemutató trezorterem. Közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenységünk stabilan beépült a múzeum működésének feladatköreibe, szerkezetébe. A gyűjteményekhez, a kiállításokhoz kapcsolódóan rendszeresen szervezünk szabadidős programokat és részt veszünk a helyi, valamint országos programokban is. A nevelési-oktatási intézmények tanulóit szolgálják ki múzeumi óráink, amelyek az élményszerző tanulás színterei. Itt a gyermekek megfelelő motiváltságot érnek el, és általa újabb és újabb sikerélményhez jutnak. A múzeumi órák célja, hogy a múzeumot megszerettessük a gyermekekkel, megtanítsuk őket megfelelő módon használni annak titokzatosan sajátos eszközeit érdeklődésük, kiapadhatatlan kíváncsiságuk kielégítésére, tudásuk gyarapítására.

2012. november 9-én indítottuk el „A Nyíri Pajkos kincstára” című projektet, amely 29 482 042 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Új Széchenyi Terv keretében, európai uniós forrásból (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180). Segítségével óvodások, általános és középiskolások tanórán kívüli, szabadidős alkalmakon vesznek részt, megismerve a megye kulturális értékeit.

A 21 hónapos projekt során széles körben bekapcsolódunk az oktatásba, élményszerű, kompetenciafejlesztő múzeumi foglalkozásokat dolgozunk ki, és valósítunk meg az együttműködő közoktatási intézmények igényei szerint. A projekt megvalósításhoz két óvodát, nyolc általános iskolát, két középiskolát hívtunk partnernek, ezek körébe egy más helyiségbeli, konvergencia régióban található intézmény található, s négyben hátrányos helyzetű a tanulók legalább 30%-a. Ezzel erősítjük a kapcsolatot a közoktatási intézményekkel. 2014. július 8-ig 400 gyermek és diák vesz részt a múzeumi foglalkozásokon. Két típusú foglalkoztatási formán belül nyolc különféle tematikájú foglalkozássorozat szerepel a projektben, 53 foglalkozással.

A kiválasztott foglalkoztatási formák mind az együttműködő közoktatási intézmények, mint pedig múzeumunk számára ideálisak. A program támogatja az óvodák nevelési programját és az iskolák pedagógiai programját, és illeszkedik éves múzeumi szakmai programunkba. Kidolgozzuk a négy témanap, valamint a négy vetélkedő sorozatainak részletes szakmai tematikáit. A kidolgozott tematikák esetében ügyelünk arra, hogy igazodjanak az új NAT alapelveihez, támogassák az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos kompetenciák fejlesztését, s beilleszthetőek legyenek az együttműködő partnereink pedagógiai programjaiba.

Az óvodások számára hagyományos jeles napokkal a téli és tavaszi ünnepkör szokásaival, hagyományaival kapcsolatos, kétalkalmas közös és csoportos játékos verseny a Galiba, a kíváncsi liba címet kapta.

Általános iskola alsó tagozatának ajánljuk a Messze van a nyíregyházi kaszárnya háromalkalmas témanapokat. A program 1848-1944-ig a nyíregyházi huszárok katonaságát, életüket, történetüket mutatja be, miközben megismerkedünk a huszárok ruházatával, fegyverzetével. A gyermekekkel a történelmi eseményeken, az „időfolyosón” egymásra épülő múzeumi órákon játékos feladatokkal haladunk végig. A témanapok során elsajátított ismeretek segítségével a következő félévben játékos Helytörténeti vetélkedőn vesznek részt a gyerekek.

A dimenziók között kínál izgalmas bolyongást az Ecsetelő témanap-sorozat, amelynek legfontosabb célja, hogy a felső tagozatos gyermekek saját életviláguknak megfelelően találkozzanak a gyűjteményünk legfontosabb műalkotásaival, művészettörténeti korszakaival, vizuális problémáival. A foglalkozások típusa szerint más-más nyelvezettel, eszköz- és anyaghasználattal párhuzamokat vonunk jelen és múlt között és a válaszok keresése közben felkeltjük érdeklődésüket, kíváncsiságukat, s felszínre hozzuk a művek révén keletkezett érzéseiket, érzelmeiket. Egyéni, társas- és csoportos interaktív játékokkal a festményeken keresztül felfedezzük a természetes és az épített környezet harmóniáját, a képekről meteorológiai jelentést készítünk, „megszólítjuk” a portrékon szereplő embereket a múlt és az aktuális társadalmi és kulturális jelenségekről. Fondorlatos fejtörőkkel, rejtvényekkel, mérésekkel és multimédiás eszközökkel igyekszünk mind több érzékszervet bevonni a megismerés folyamatába. A művekkel folytatott játékos, interaktív dialógust az adott témához, technikához kapcsolódó alkotótevékenység követi. A Képzőművészeti vetélkedő a témanapok ismeretanyagára épül.

Az Irodalmi barangoló témanapokon felső tagozatos és középiskolás diákok megismerkednek a megye híres alkotói közül Bessenyei György, Kölcsey Ferenc, Czóbel Minka, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond és Váci Mihály életével, munkásságával. Megtekinthetik, kézbe vehetik a Jósa András Múzeum irodalmi gyűjteményében őrzött kéziratokat, relikviákat. Együtt feldolgozunk egy-egy művet. Ezekhez kapcsolódóan szituációs játékokat játszunk. Kipróbálhatják írói-költői vénájukat, játékos formában. Feladatlap kitöltésével, illetve a városban tett irodalmi sétával zárjuk a témanapokat.

Felső tagozatosok számára szervezzük az Irodalmi vetélkedőt.

A foglalkozások témáinak a minél érthetőbb bemutatáshoz segédanyagokat szerzünk be. A foglalkozás tematikák alapján szemléltetés céljából demonstrációs eszközök készülnek. Papír alapú, foglalkozást előkészítő, illetve az utólagos feldolgozást segítő foglalkoztató füzeteket dolgozunk ki. Az utólagos feldolgozást segítő webes szoftverjátékokat fejlesztünk a gyerekek számára. Múzeumpedagógiai portfólió készül, majd tematikák szerinti „Partner a tanításban” pedagógustájékoztató füzetet adunk ki, múzeumpedagógiai fejlesztési felmérést készítünk, melyet esettanulmányban teszünk közzé.

Biztosítjuk a projekt során létrejövő produktumok online hozzáférhetőségét, mindenki számára elérhetővé tesszük az elkészült tematikákat, feladatlapokat, füzeteket, és módszertani kiadványokat, továbbá a múzeumpedagógiai foglalkozások fotóit. A TÉRKÉPTÉR felületen, a Képgalériába a tematikákhoz kapcsolódó fotókat töltünk fel, ahogy haladnak előre a foglalkozások. Ugyanitt bemutatjuk az elkészült látványos, egyedi demonstrációs eszközöket. A Dokumentumtárba a módszertani anyagok és foglalkoztató anyagok elektronikus (pdf) változatát töltjük fel.

Az uniós támogatás nem csupán a programokhoz szükséges alapanyagok beszerzését és a módszertani anyagok, szemléltető eszközök elkészítését biztosítja. Segíti a gyermekek és diákok múzeumba jutását és ottani tartózkodását. A megvalósítás után legalább további 5 éves időszakig fenntartjuk az együttműködést a partnerintézményekkel.


További információ:

Román Zoltánné
múzeumpedagógus

Jósa András Múzeum
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
06-42/315-722, info@josamuzeum.hu

http://www.josamuzeum.hu/