Sóstói Múzeumfali területi múzeumigazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Jósa András Múzeum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §  alapján  pályázatot hirdet
Sóstói Múzeumfalu
területi múzeumigazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására


 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.július 15-től   2017.december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár- Bereg megye, 4431 Nyíregyháza- Sóstófürdő, Tölgyes út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Sóstói Múzeumfalu vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének rendelkezései az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek

 • Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,

 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,

 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

 • a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat – kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik,- vagy nyilatkozik, hogy a megbízását követő 2 éven belül a tanfolyamot elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak

 • a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

 • kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység,

 • a Kjt.20/B.§ (2) bekezdés alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint,

 • cselekvőképesség.

 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–     Ph.D., akkreditált vezetői ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat  közjegyző által hitelesített másolata,
–    vezetői –legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,

 • államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat közjegyző által hitelesített másolata, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás közjegyző által hitelesített másolata,

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,

 • a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,

 • Vezetői gyakorlat igazolása,

 • kiemelkedő tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok vagy publikációk másolata

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),

 • a kinevezés időtartamára szólóan, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési lehetőségekkel és annak egy A/4-es lap egy oldal terjedelmű összefoglalója, különös tekintettel a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztésekre,

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 • pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,

 • a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.,

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulácsiné  Dr. Dobos Emőke  nyújt, a 06-20-399-4220 –as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Jósa András Múzeum –Nyíregyházi címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 134-1/ 2016., valamint a beosztás megnevezését: területi múzeumigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (6) bekezdésében meghatározott összetételű bizottság hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016.június 10.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje

– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja-2016. április 12.
– Jósa András Múzeum honlapja -2016. április 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a Jósa András Múzeum vezetője. A megbízási jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.  A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével.