Állásajánlatok

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Jósa András Múzeum-Nyíregyháza

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Sóstói Múzeumfalu

területi múzeumigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. január 01-től – 2020. december 31-ig szól.

Munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Sóstói Múzeumfalu vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörre.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. és 5. számú mellékletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem

 • Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség

 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás

 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával

 • a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat – kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, – vagy nyilatkozik, hogy a megbízását követő 2 éven belül a tanfolyamot elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak

 • a végzettségnek és a szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat

 • kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység

 • a Kjt.20/B.§ (2) bekezdés alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint,

 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • PhD,akkreditált vezetői ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata

 • vezetői, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,

 • államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat közjegyző által hitelesített másolata, szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás közjegyző által hitelesített másolata

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség(ek), szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,

 • a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,

 • vezetői gyakorlat igazolása,

 • kiemelkedő tudományos vagy szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok vagy publikációk másolata,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),

 • a megbízás időtartamára szólóan, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési lehetőségekkel,

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 • pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,

 • pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalására vonatkozóan,

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 1.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Mária nyújt, a 20/399-4220 -as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jósa András Múzeum – Nyíregyháza címére történő megküldésével. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 377-1/2017. valamint a beosztás megnevezését: Sóstói Múzeumfalu területi múzeumigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (6) bekezdésében meghatározott összetételű bizottság hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja – 2017. október 2.

 • A Jósa András Múzeum honlapja – 2017. október 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a Jósa András Múzeum vezetője. A megbízási jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével. A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázati kiíró szerv nem felel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.josamuzeum.hu honlapon szerezhet.